Commune de Koerich
8591cc09e84e733ec0a876b0c52bca

 

D’Aschreiwungen fir d'Altersheem HPPA (Homes Pour Personnes Âgées) zu Äischen hunn gestart. Déi Persoun déi ageschriwwe gëtt muss minimum 65 Joer al sinn. Notéiert w.e.g. datt dëst eng präventiv Aschreiwung ass well e genauen Erëffnungsdatum, nach net festgeluecht gouf. An dësen Ëmstänn ginn all Persounen, déi de Formulaire ofginn, op eng Waardelëscht gesat. Wann den Erëffnungsdatum offiziell ugekënnegt ass, kontaktéiert den HPPA déi Léit op der Waardelëscht an déi kennen dann hir Demande als dréngend deklaréieren.
Sech fréi anzeschreiwen gëtt u geroden, well déi definitiv Entscheedungen betreffend der Admissioun beim Bekanntmaachen vun der Erëffnung geholl ginn. Mir soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet.

Fir wéider Informatiounen: www.hppa.lu
Formulaire d'Admission


Les inscriptions sont désormais ouvertes pour l'admission à la maison de retraite HPPA (Homes Pour Personnes Âgées) à Eischen. La personne qui postule doit avoir au moins 65 ans. Cependant, veuillez noter qu'il s'agit d'une demande préventive car une date d'ouverture exacte n'a pas encore été déterminée. Dans ces circonstances, chaque personne qui soumet le formulaire sera placée sur une liste d'attente. Une fois la date d'ouverture officiellement annoncée, HPPA contactera les personnes sur la liste d'attente. À ce moment-là, les personnes pourront alors déclarer leur demande comme urgente.
Une inscription anticipée est conseillée, car les décisions concernant l'admission seront définitivement prises lors de l'annonce de l'ouverture. Merci pour votre attention.

Pour plus d'informations: www.hppa.lu

Formulaire d'Admission


Registrations are now open for admission to the HPPA (Homes Pour Personnes Âgées) retirement home in Eischen. The person applying must be at least 65 years old. However, please note that this is a preventive request as an exact opening date has not yet been determined. Given this circumstance, every individual who submits the form will be placed on a waiting list. Once the opening date is officially announced, HPPA will contact those on the waiting list. At that point, individuals can declare their application as urgent.
Early registration is advisable, as decisions regarding admission will be made definitively upon the announcement of the opening. Thank you for your attention.

For more information: www.hppa.lu

Admissions Form