Commune de Koerich
Les actualités de Koerich

Filtre

  436237440 839500961542845 2248204214492687846 n

  Zesumme fir méi Égaliteit am Sport

  Zesumme fir méi Égaliteit am Sport!   An Zesummenaarbecht mat der Commune de Steinfort, eise Sportsveräiner an interesséiert Bierger(inn)en, hu mir fir Iech Workshops zum Thema 'Zesumme fir d'Egalitéit am Sport' organiséiert.   Umeldung fir déi 2 Workshops bis den 22. Abrëll 2024 op Activities Steinfort oder per Telefon: +352 39 93 13 1   Plaz: Hispic zu Klengbetten 27. Abrëll 2024 & 29. Juni 2024 Oflaf vum Workshop vun 9h00 bis 12h00 ________________________   Ensemble, pour une meilleur égalité sur les terrains de sports!   Nous sommes ravis de vous annoncer qu’en collaboration avec la Commune de Steinfort, nos associations sportives et nos citoyen(ne)s intéressé(e)s nous unissons nos efforts pour vous proposer une série de workshops sur le thème 'Ensemble pour l'égalité dans le sport'.   Inscription aux 2 workshops jusqu’au 22 avril 2024 sur Activities Steinfort ou par telephone: +352 39 93 13 1   Lieu: Hispic à Kleinbettingen 27 avril 2024 & 29 juin 2024 Déroulement du workshop de 9h00 à 12h00 ________________________   Let’s unite to promote greater equality in sports!   We are happy to announce that, in collaboration with the Commune de Steinfort, our sports associations and interested citizens are joining forces to offer a series of workshops on the theme 'Together for equality in sports'.   Registration for both workshops is open until April, 22 2024, on Activities Steinfort or by phone: +352 39 93 13 1   Location: Hispic in Kleinbettingen April 27, 2024, & June 29, 2024 Workshop schedule from 9:00am to 12:00pm

  Lire la suite

  436514957 1088661682207062 4004731554840131602 n

  Mir breeden eis Ëffnungszäiten aus

  Fir eise Bierger méi Flexibilitéit fir hier administrativ Bedierfnesser ze bidden hu mir ab nächste Mëttwoch all Mëttwochmoien op. Vum 17. Abrëll 2024 un All Mëttwoch vun 8:30-12:00 & 13:00-19:00   Afin d’offrir plus de flexibilité aux besoins administratifs de nos citoyens, nous serons ouvert chaque mercredi matin à partir de la semaine prochaine. À partir du 17 avril 2024 Tous les mercredis de 8h30-12h00 & 13h00-19h00

  Lire la suite

  Capture d’écran 2023-03-20 à 11.26.29

  ADY'S Hygiène

  Nettoyage offert de vos poubelles noires, vertes et jaunes!   Pour profiter de ce service offert par la commune, veuillez laisser votre poubelle à l’extérieur la veille  de la journée respective jusqu’à ce qu’elle soit nettoyée. Votre poubelle ne sera pas oubliée !   12.04.2024 - noires et vertes 31.05.2024 - jaunes (verre) 07.06.2024 - noires 02.08.2024 - noires et vertes 15.11.2024 - jaunes (verre)     Mir botzen Är schwaarz, gréng a giel Poubelle gratis!   Fir vun dësem vun der Gemeng offréierten Service ze profitéieren, stellt w.e.g. Är Poubelle den Owend virdrun eraus, bis se gebotzt ass. Är Poubelle gëtt net vergiess!   12.04.2024 - schwaarz a gréng 31.05.2024 - giel (Glas) 07.06.2024 - schwaarz 02.08.2024 - schwaarz a gréng 15.11.2024 - giel (Glas)

  Lire la suite

  8591cc09e84e733ec0a876b0c52bca

  Aschreiwung fir den HPPA - Äischen

    D’Aschreiwungen fir d'Altersheem HPPA (Homes Pour Personnes Âgées) zu Äischen hunn gestart. Déi Persoun déi ageschriwwe gëtt muss minimum 65 Joer al sinn. Notéiert w.e.g. datt dëst eng präventiv Aschreiwung ass well e genauen Erëffnungsdatum, nach net festgeluecht gouf. An dësen Ëmstänn ginn all Persounen, déi de Formulaire ofginn, op eng Waardelëscht gesat. Wann den Erëffnungsdatum offiziell ugekënnegt ass, kontaktéiert den HPPA déi Léit op der Waardelëscht an déi kennen dann hir Demande als dréngend deklaréieren. Sech fréi anzeschreiwen gëtt u geroden, well déi definitiv Entscheedungen betreffend der Admissioun beim Bekanntmaachen vun der Erëffnung geholl ginn. Mir soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet. Fir wéider Informatiounen: www.hppa.lu Formulaire d'Admission Les inscriptions sont désormais ouvertes pour l'admission à la maison de retraite HPPA (Homes Pour Personnes Âgées) à Eischen. La personne qui postule doit avoir au moins 65 ans. Cependant, veuillez noter qu'il s'agit d'une demande préventive car une date d'ouverture exacte n'a pas encore été déterminée. Dans ces circonstances, chaque personne qui soumet le formulaire sera placée sur une liste d'attente. Une fois la date d'ouverture officiellement annoncée, HPPA contactera les personnes sur la liste d'attente. À ce moment-là, les personnes pourront alors déclarer leur demande comme urgente. Une inscription anticipée est conseillée, car les décisions concernant l'admission seront définitivement prises lors de l'annonce de l'ouverture. Merci pour votre attention. Pour plus d'informations: www.hppa.lu Formulaire d'Admission Registrations are now open for admission to the HPPA (Homes Pour Personnes Âgées) retirement home in Eischen. The person applying must be at least 65 years old. However, please note that this is a preventive request as an exact opening date has not yet been determined. Given this circumstance, every individual who submits the form will be placed on a waiting list. Once the opening date is officially announced, HPPA will contact those on the waiting list. At that point, individuals can declare their application as urgent. Early registration is advisable, as decisions regarding admission will be made definitively upon the announcement of the opening. Thank you for your attention. For more information: www.hppa.lu Admissions Form

  Lire la suite

  Capture d’écran 2024-03-20 à 10.39.43

  Schüler hëllefe Schüler

  Besoin de cours d’appui? Consultez notre liste officielle d'élèves proposant des cours d’appui, ainsi que leurs coordonnées de contact.  Relevé des personnes à contacter   Brauchs du Nohëllef? Schlo op eiser Websäit no fir eis offiziell Lëscht vun Schüler ze entdecken, déi Nohëllefsstonnen ubidden, Lëscht vun de Schüler   Need private lessons? Check out our website to discover our official list of students offering remedial classes, as well as their contact information. List of students

  Lire la suite

  Capture d’écran 2023-07-13 à 11.57.03

  Europawalen vum 9. Juni 2024 Bréifwal

  D’Demande fir d’Bréifwal kann ab dem 18. Mäerz 2024 via d’Plattforme myguichet.lu oder per Formulaire, deen een op der Gemeng oder op eisem Site kritt, gemaach ginn. A muss spéitstens    den 30. Abrëll 2024 fir d’Ausland respektiv de 15. Mee 2024 fir d'Inland   op der Gemeng respektiv iwwert de MyGuichet eragereecht sinn.      

  Lire la suite

  3c080ad0-8d02-11ee-97ac-3fe8a9b53f38-xl

  SICONA Aktioun Päiperlek 2024

  GRATISPAKET MIT SCHMETTERLINGSSTAUDEN FÜR IHREN GARTEN! Im Rahmen der Aktioun Päiperlek hat SICONA sechs Stauden aus biologischem Anbau ausgewählt, die einen besonderen Wert als Nektarpflanzen fu?r Schmetterlinge und andere Insekten haben. Sie können diese Pflanzen ab dem 8. April als gratis Staudenpaket auf www.sicona.lu reservieren. Achtung, die Staudenpakete sind begrenzt: first come, first served. Die   Verteilung erfolgt Anfang Mai von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr an folgenden Standorten: • 07.05.2024: Schifflingen, Parkplatz Hall Polyvalent, 1A, Chemin de Bergem • 07.05.2024: Bissen, Parkplatz Hall Frounert, 10, rue de la Laiterie • 07.05.2024: Olm, Festsaal, 10, rue de Capellen Und vom 08. – 10.05.2024, von 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr, in den Bu?rogebäuden von SICONA in Olm.   ACHTUNG: Dieses Angebot richtet sich nur an die Bewohner der SICONA-Mitgliedsgemeinden. Bei Restbeständen können auch Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden das Paket gegen Bezahlung erhalten.     PAQUET GRATUIT DE VIVACES À PAPILLONS POUR VOTRE JARDIN !  Dans le cadre de l’Aktioun Päiperlek, SICONA a choisi six vivaces avec une valeur particulière comme plantes nectarifères pour les papillons. Vous pouvez commander un paquet de ces plantes gratuitement à partir du 8 avril sur www.sicona.lu.   Attention, les paquets sont limités : first come, first served. La distribution aura lieu début mai de 17h00 à 19h30 aux endroits suivants : • 07.05.2024 : Schifflange, Parking Hall Polyvalent, 1A, Chemin de Bergem • 07.05.2024 : Bissen, Parking Hall Frounert, 10, rue de la Laiterie • 07.05.2024 : Olm, Salle des fêtes, 10, rue de Capellen Et du 08 – 10.05.2024 de 8:00 – 12:00 h et de 13:00 – 16:30 h dans les bureaux de SICONA, à Olm.   ATTENTION : Cette offre s’adresse aux habitants des communes membres de SICONA. En cas de stock restant, les habitants des communes non membres peuvent obtenir un paquet contre payement.

  Lire la suite

  Capture d’écran 2023-03-09 à 10.12.08

  Grouss Botz 23.03

  Rendez-vous Samschdes den 23. Mäerz um 9 Auer zu Käerch um Gemengeparking   Konservendousen, Béchsen, Fläschen, Plastikstuten, Pneuen oder Elektroschrott ...alles wat een nom Wanter am Bësch a laanscht d’Weeër fënnt, gehéiert recycléiert an net an d’Natur!   Dofir invitéiere mir Iech och dëst Joer nees ganz häerzlech bei eiser grousser Botz an eiser Gemeng matzemaachen, dat vum 23. Mäerz - 23. Abrëll 2024.   Dat benéidegt Material (Tuten, Händschen, Zaangen, Sécherheetswesten ...) fir den Zäitraum vun der grousser Botz stellt d’Gemeng Iech zur Verfügung. D’Material kann ausgeléint ginn am Gemengenhaus wärend de regulären Ëffnungszäiten oder op Rdv. De gesammelten Dreck kënnt Dir beim Gemengenatelier (rue de la Montagne zu Käerch) ofstellen.   Rendez-vous Samedi le 23 mars à 9 heures à Koerich au parking communal   Conserves, canettes, bouteilles, sacs en plastique, pneus usésou déchets électroniques ...tout ce que l’on trouve dans la forêt et le long des chemins après l’hiver, n’a pas sa place dans la nature mais doit être recyclé!   C’est pourquoi nous vous invitons cordialement à participer cette année de nouveau au grand nettoyage dans notre commune, du 23 mars - 23 avril 2024.   Nous mettons à votre disposition le matériel nécessaire (sacs, gants, tenailles, vestes de sécurité) pour la durée de l’action. Le matériel peut être emprunté auprès de la maison communale pendant les heures d’ouverture habituelles ou sur rdv. Les déchets collectés peuvent être déposés auprès de l’atelier communal (rue de la Montagne à Koerich).

  Lire la suite

  387846480 985729012500330 1708959547962908228 n-1

  Le bourgmestre à votre écoute!

  All 2ten Samschdeg moies vun 9.30 bis 11.30 Auer ausser während de Schoulvakanzen.   20.04.2024 04.05.2024 & 18.05.2024 08.06.2024 & 29.06.2024 13.07.2024   citoyen@koerich.lu     Un samedi matin sur deux de 9h30 à 11h30 sauf pendant les vacances scolaires.     20.04.2024 04.05.2024 & 18.05.2024 08.06.2024 & 29.06.2024 13.07.2024   citoyen@koerich.lu  

  Lire la suite

  c52d5370-7b80-11ed-95be-89ef6e8f5cd8-xl

  Gestion des déchets - Adaptation des taxes au 1.1.2024

  •  

   

   

  Lire la suite

  Capture d’écran 2023-12-21 à 09.58.56

  SICA Calendrier 2024

  Toutes les dates des différentes collectes de déchèts pour l'année 2024 sont annoncées dans le calendrier écologique ci-dessous.

   

   

  Lire la suite

  f4f9fa60-cee8-11ed-a73e-3b3530706233-xl

  SICONA Programme des activités 2023

  SICONA NATURE FOR PEOPLE - PEOPLE FOR NATURE   Programme des activités 2023   Dans le cadre du projet “Nature for People - People for Nature”, Sicona ont élaboré un programme d’activités et des workshops pour l’année 2023. Les activités en langue luxembourgeoise sont gratuites. Inscription obligatoire et informations supplémentaires.   SICONA 12, rue de Capellen  L-8393 Olm Tel: 26 30 36 25 / administration@sicona.lu www.sicona.lu       SICONA NATURE FOR PEOPLE - PEOPLE FOR NATURE   Aktivitéiteprogramm 2023   Am Kader vum Projet “Nature for People - People for Nature” huet Sicona en Aktivitéiteprogramm 2023 mat flotten Workshops opgestallt. D’Aktivitéiten a Lëtzebuerger Sprooch si gratis. Obligatoresch Umeldung a fir weider Informatiounen:   SICONA 12, rue de Capellen  L-8393 Olm Tel: 26 30 36 25 / administration@sicona.lu www.sicona.lu

  Lire la suite

  thumb-xxhdpi

  Demande prime de vie chère 2022

  Lire la suite

  2ed01f30-b2a1-11ed-aec9-85b8dc416480-xl

  Ëmweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l. ¦ Null Offall - Zéro déchets

  De Projet „E klenge Schrëtt fir mech, e grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt” geet an déi nächst Ronn! Dat éischt Theema vir 2023 ass „Null Offall“.   Wéi de Numm et seet geet et bei dësem Projet drëms, kleng Schrëtt ze deelen déi jiddereen a sengem Alldag lues a lues praktesch ëmsetze kann.    Klimawandel ass e Fakt, mee et ass keng Fatalitéit géint déi et kee Mëttel gëtt. Falsch ass déi verbreete Meenung datt en Eenzelnen näischt dogéint maache kann. Grouss Aktioune si wichteg, mee hei gëtt den Accent op déi kleng Aktioune gesat, wou all Mënsch sech asetze kann.   Méi Informatioune fannt dir hei : www.klengschrett.lu   Le projet "Un petit pas pour moi, un grand pas pour l'environnement" continue. Le premier sujet de l'année 2023 est : "Zéro déchets".   Comme son nom l'indique, ce projet vise à partager des idées de petits gestes que chacun peut, progressivement, transformer en habitudes écologiques dans sa vie quotidienne.    Le changement climatique est un fait, mais ce n'est pas une fatalité face à laquelle il n'y aurait pas de solutions. La croyance répandue selon laquelle l'individu ne peut rien y changer - à son échelle - est erronée. Les grandes actions sont importantes, mais ici l'accent est mis sur les petites actions qui engagent tout le monde.   Plus d'infos : www.klengschrett.lu

  Lire la suite

  Capture d’écran 2023-01-25 à 15.34.49

  Vote définitif du PAG en date du 17.01.2023

  Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, il est porté à la connaissance de toute personne intéressée qu'en sa séance du 17 janvier 2023, le conseil communal  a procédé au vote définitif du nouveau projet d’aménagement général de la commune de Koerich. Avis de publication du PAG - Vote définitif   Vote définitif: Veuillez trouver sur ce lien  toutes les informations concernant le vote définitif du PAG du 17 janvier 2023.   Historique de la saisine PAG: PAG saisine PAP QE saisine SUP    

  Lire la suite

  c52d5370-7b80-11ed-95be-89ef6e8f5cd8-xl

  SICA - Calendrier 2023

  En collaboration avec le SIDOR, le « calendrier écologique du SICA » est élaboré pour chaque commune SICA. Il renseigne sur toutes les dates de ramassage de l’année en cours. Le calendrier est distribué à tous les foyers des communes SICA, au mois de décembre de l’année précédente.

  Lire la suite

  Capture d’écran 2022-10-12 à 11.09.09

  Réussir vos projets d’habitat et de mobilité durables

   

   

   

  Lire la suite

  OlmerBaach Aarbechten

  Virstellung Renaturéierung Olmer Baach

   

   

   

  Lire la suite

  20220708 142539 copie

  Sentier «Kierchepad»

  Nous tenons à vous informer que les travaux au sentier «Kierchepad» sont terminés. Le sentier est de nouveau entièrement accessible.   Heimat informéiere mir Iech, datt d’Aarbechten am „Kierchepad” fäerdeg sinn. De Wee ass nees ganz zougänglech.  

  Lire la suite

  iStock-1278975233

  Subside d'encouragement pour étudiants

  Le formulaire pour la demande de subside d’encouragement pour étudiants 2021/2022 est disponible.

   

   

   

  Lire la suite

  Capture d’écran 2022-04-19 à 10.07.41

  Nature for People People for Nature

  Aktivitéiteprogramm Mee-Juli 2022

  Lire la suite

  Capture d’écran 2022-03-22 à 14.31.08

  cityapp Koerich

  Lued d’cityapp Koerich gratis erof a bleift ëmmer um Lafenden iwwer d’Aktualitéiten an Evenementeran Ärer Gemeng.

   

  Téléchargez gratuitement l’application cityapp Koerich et restez toujours informés des actualités et événements

  dans votre commune.

  Lire la suite