Actualité

Night Rider Koerich

​Dépliant Night Rider


Fir eng Night Card ze kréiën, musst dir entweder:

 •  1 Virement maachen an da schécke mir iech eng provisoresch Kaart heem wou dir aere perséinleche Code drop hutt fir d'Reservatiounen ze maachen (Kommunikatioun: Night Card + Numm vun der Persoun).
 • Duerno recommandéiere mir iech eng E-Mail mat aerer Handysnummer  op population@koerich.lu ze schécken fir dass mir déi an der Datebase aginn fir dass dir vum Nightrider Service „Ofhuel SMS" kënnt profitéieren.
 • Oder op d'Gemeng an de Populatiounsbüro kommen fir cash ze bezuelen fir aere perséinleche Code ze kréien.

Dir kritt déi original Kaart vum Sales-Lentz heem geschéckt. 

Si ass just fir 1 Persoun gülteg.


Pour avoir une Night Card vous devez:

 • Soit faire un virement et nous vous enverrons une carte provisoire avec votre code personnel nécessaire pour faire les réservations (Communication: Night Card + Nom de la personne).
 • Ensuite nous vous recommandons d'envoyer un e-mail avec votre nr de portable sur population@koerich.lu pour l'introduire dans la base de données pour que vous puissiez profiter du Nightrider service «SMS».
 • Soit vous déplacer au bureau de la population de la commune pour payer en cash et recevoir votre code personnel.

La carte originale vous sera envoyée par Sales-Lentz. 

Elle vaut pour 1 seule personne. 

Um eine Night Card zu bekommen müssen Sie:

 • Entweder eine Uberweisung machen und wir schicken ihnen daraufhin eine provisorische Karte mit ihrem persönliche Code der für die Buchungen notwendig ist (Kommunikation: Night Card + Name der Person).
 • Desweiteren empfehlen wir Ihnen eine E-Mail mit ihrer Mobilnummer auf population@koerich.lu zu schicken damit wir die in die Datenbank einfügen damit sie vom „Abhol-SMS" Nightriderdienst profitieren können.
 • Oder Sie kommen ins Bürgeramt der Gemeinde um cash zu bezahlen um ihren persönliche Code zu bekommen.

Die Originalkarte wird ihnen von Sales-Lentz geschickt. 

Sie ist nur für 1 Person gültig.

 

To get a Night Card you need to

 • Either do a transfer and then we will send you the provisional card with your personal code on it to use for bookings (Communication: Night Card + name of the person)
 • In addition we recommend you to send an e-mail with your mobile number to population@koerich.lu in order to add it to the database so that you can take advantage of the "SMS" service offered by night rider.
 • Or come to the population office at the administration to pay in cash to receive your personal code.

 The original card will be sent to you by Sales-Lentz. It is only valid for 1 person.

 

Bankkonte vun der Gemeng / Comptes bancaires de l'administration communale / Bankkonten der Gemeinde / Bank accounts of the municipal administration:

 CCPLLULL: LU71 1111 0077 1350 0000 / BCEELULL: LU33 0019 2601 0319 3000 / CCRALULL: LU02 0090 0000 0203 1631 / BILLLULL: LU43 0026 1021 5620 0000 / BGLLLULL: LU18 0030 4447 5746 0000