Actualité

Nationalfeierdag Lëtzebuerg

​Eis Gemeng huet leider dëst Joer keng Festivitéite fir den Nationalfeierdag organiséiert duerch déi aktuell Situatioun vum COVID-19.

De Schäfferot & Gemengerot vun der Gemeng Käerch wënscht all sengen Awunner e schéinen Nationalfeierdag 2020 an dëse besonneschen Zäiten.

Vive de Grand-Duc ! - Vive eis groussherzoglech Famill ! - Vive eist Land!L'actuelle situation sanitaire nous empèche malheureusement de célébrer notre Fête Nationale de la façon traditionnelle. 

​Le collège échevinal & le conseil communal vous souhaiteà vous tous une bonne Fête Nationale 2020.

Vive le Grand-Duc ! - Vive notre famille grand-ducale ! - Vive notre pays !