Actualité

Liichtmëssdag 2021

Léif Kanner, léif Elteren,

Mir wëllen Iech drun erënneren, datt och beim „Liichte goen“ d ‘Bestëmmunge vum Covid-19 Gesetz agehale musse ginn. Mir géifen Iech recommandéieren kee gemeinsamt Liichten ze organiséieren. Fir datt d ‘Schoul weider ka fonctionnéieren ass et wichteg gréisser Rassemblementer an d ‘Vermësche vu Kanner aus ënnerschiddleche Klassen ze évitéieren.

Mir soen Iech Merci fir äert Versteesdemech.

De Schäfferot vun der Gemeng Käerch

 

Chandeleur 2021

Chers enfants, chers parents,

Nous nous permettons de vous rappeler que les mesures sanitaires en vigueur, liées à la pandémie du Covid-19, doivent également être respectées lors de la chandeleur. Nous vous recommandons de ne pas organiser de chandeleur en commun. Afin que les écoles puissent continuer à fonctionner, il est indispensable d’éviter les grands rassemblements et le mélange d’enfants de différentes classes.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Koerich