Actualité

Informations sur les cartes d’identités luxembourgeoises

​​​

Prolongation de la durée de validité des cartes d'identité


La durée d validité des cartes d'identité délivrées à des Luxembourgeois est prolongée pour la durée de l'état de crise pour:


Les cartes d'identité qui viennent à échéance après le 1er mars 2020.

Les Luxembourgeois qui déménagent dans une autre commune.​Validitéit vun den Identitéitskaarten déi nom 1. Mäerz oflafen respektiv ofgelaf sinn ass fir Dauer vum état de crise automatesch verlängert. 

Dat selwecht gëllt fir Kaarten vun Bierger déi Gemeng wiesselen.


Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg du 25 mars 2020