Actualité

Arrêt déplacé du mardi 16 juillet au jeudi 25 juillet 2019

 

​Heimat informéiere mir Iech, datt wéinst Stroossenaarbechten den Arrêt "Käerch Gemeng" op deenen zwou Säiten vun dënschdes, de 16. Juli bis donneschdes, de 25. Juli op den Arrêt "Käerch Weidewee" deplacéiert gëtt. Hei fannt Dir den Avis vum RGTR.

 

En raison de travaux routiers, l'arrêt "Koerich-Gemeng" (2 côtés)  sera transféré vers l'arrêt "Koerich-Weidewee" à partir du mardi, 16 juillet au jeudi, 25 juillet 2019 inclus. Ici, vous trouvez l'avis du RGTR.