Commune de Koerich
Capture d’écran 2024-07-04 à 11.34.07

Op Initiativ vun der Jugendkommissioun wëll d'Gemeng besser verstoen, wat d’Jugendlecher brauchen a sech wënschen. An dësem Kader wäerten d’Jugendlecher, déi tëscht 12 an 21 Joer al sinn, e Bréif kréien, an deem si invitéiert ginn, un enger anonymmer Online-Ëmfro deelzehuelen.

Dës Ëmfro ass eng wichteg Geleeënheet, wäertvoll Informatiounen ze sammelen, déi eis hëllefen, d'Déngschter an d'Programmer fir eis jonk Matbierger ze verbesseren an hier Bedierfnisser besser ze verstoen. Mir encouragéieren Iech, mat Äre Kanner iwwer dës Initiativ ze schwätzen a si ze motivéieren, dorunner deelzehuelen.

D'Participatioun un dëser Ëmfro ass fräiwëlleg an anonym. All Äntwerte gi vertraulech behandelt a wäerten nëmme fir d'Verbesserung vun eiser Gemeinschaft benotzt ginn.

Merci fir Äre Support an Ären Engagement.

____________________________

 

Sur l'initiative de la Commission de la Jeunesse, la commune souhaite mieux comprendre les besoins et les désirs des jeunes. Dans ce cadre, les jeunes âgés de 12 à 21 ans recevront une lettre les invitant à participer à une enquête en ligne anonyme.

Cette enquête est une occasion importante de recueillir des informations précieuses qui nous aideront à améliorer les services et les programmes pour nos jeunes citoyens et à mieux comprendre leurs besoins. Nous vous encourageons à parler de cette initiative avec vos enfants et à les motiver à y participer.

La participation à cette enquête est volontaire et anonyme. Toutes les réponses seront traitées de manière confidentielle et ne seront utilisées que pour améliorer notre communauté.

Merci pour votre soutien et votre engagement.

____________________________

 

On the initiative of the Youth Commission, the municipality wants to better understand what young people need and desire. In this context, people aged between 12 and 21 will soon receive a letter inviting them to participate in an anonymous online survey.

This survey is an important opportunity to collect valuable information that will help us improve services and programs for our young citizens and better understand their needs. We encourage you to talk to your children about this initiative and motivate them to participate.

Participation in this survey is voluntary and anonymous. All responses will be treated confidentially and will only be used to improve our community.

Thank you for your support and engagement.