Commune de Koerich

LU

Den 18. Juli 2023 huet d’Inneministesch den neie Schäfferot vun der Gemeng Käerch vereedegt. Den Här Daniel Wirth ass an der Funktioun vum Buergermeeschter ernannt ginn an den Här Norbert Welu an d’Madamm Mary-Jo Andrich als 1. an 2. Schäffen.

D’Vereedegung vun den neien Conseiller’en Kevin de Oliveira, Yves Weyland, Vanessa Fernandes Cavaco, Eugène Kemp, Jessica Fernandez Ramos a Jens Bodenröder war freides, den 21. Juli 2023.

Krankheetsbedéngt konnt eis 2. Schäffin net dobäi sinn.

Mir wënschen him eng gutt Besserung.

 

FR

C’est en date du 18 juillet 2023 que la ministre de l’Intérieur a assermenté  le nouveau collège des bourgmestre et échevins de la commune de Koerich. Monsieur Daniel Wirth, est ainsi nommé à la fonction de bourgmestre comme Monsieur Norbert Welu et Madame Mary-Jo Andrich sont nommés 1er et 2e échevins.

Le vendredi 21 juillet 2023, le collège des bourgmestre et échevins a dédié une cérémonie à l’assermentation des nouveaux conseillers communaux Kevin de Oliveira, Yves Weyland, Vanessa Fernandes Cavaco, Eugène Kemp, Jessica Fernandez Ramos et Jens Bodenröder.

Pour cause de maladie, notre 2ième échevine n’a pas été présente.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

 

EN

On July 18, 2023 the Minister of the Interior swore in the new mayor and aldermen of the municipality of Koerich. Mr. Daniel Wirth, was appointed mayor while Mr. Norbert Welu and Mrs. Mary-Jo Andrich were appointed 1st and 2nd aldermen.

On Friday July 21, 2023, the remaining members of the city council will be sworn in. They are Kevin de Oliveira, Yves Weyland, Vanessa Fernandes Cavaco, Eugène Kemp, Jessica Fernandez Ramos and Jens Bodenröder.

Due to illness, our 2nd alderwomen could not be there.

We wish her a good recovery.