Cycle 1 - Éducation précoce

FRÉIHERZÉIUNG

Admissioun

• De Précoce ass facultativ mé wann d’Kand ageschriwwen ass dann ass ët schoulpflichteg a muss an d’Schoul goën.

• Si si fir d‘Schoulrentrée ugeholl wa si virum 1. September 3 Joër hunn

• a bis de 15. September keng Pampers méi brauchen.

Inscriptioun

Ufank Februar gëtt den Aschreiwungsformulaire un all d’Elteren vun de Kanner déi a Fro kommen erausgeschéckt. D’Kanner kënnen fir minimum 5 bis zu 8 Plagen* maximum ageschriwwe ginn.

* 1 Plage = 1 halwen Schouldag: moies oder mëttes

EDUCATION PRECOCE

Admission

• L’éducation précoce est une offre facultative néanmoins une fois inscrit, l’enfant aura l’obligation scolaire et devra fréquenter l’école.

• Les enfants sont admis à l’éducation précoce à la rentrée scolaire s’ils ont atteint l’âge de 3 ans avant le 1er septembre.

• Et s’ils sont propres au 15 septembre au plus tard.

Inscription

Les fiches d’inscriptions sont envoyées début février à tous les parents des enfants concernés. Les enfants peuvent être inscrits pour un minimum de 5 jusqu’à un maximum de  8 plages*.

* 1 plage = à 1 demi-journée scolaire: soit la matinée, soit l’après-midi

FRüHERZIEHUNG

Aufnahme

• Die Früherziehung ist fakultativ. Sind die Kinder jedoch eingeschrieben sind sie schulpflichtig und müssen zur Schule.

• Die Kinder werden zum Schulbeginn aufgenommen wenn sie vor dem 1. September das 3. Lebensjahr erreicht haben

• und keine Windeln mehr benötigen.

Einschreibung

Anfang Februar werden die Einschreibungsformulare an alle Eltern deren Kinder in Frage kommen versendet. Die Kinder können für min 5 bis zu max 8 Tageszeiträume* eingeschrieben werden.

* 1 Tageszeitraum = 1 halber Schultag: morgens oder mittags

macommune.lu
LOGO-PACTE-CLIMAT-LU3.jpg Raider Online JPG.jpg

Contact

AGOSTA Alain

Activité(s): Portier
1, Neie Wee L-8385 Koerich
Tél. : 39 97 92 1

MAAR Mireille


Tél. : 39 02 56 28
Fax : 39 02 56 32